Eén miljoen jobs gingen verloren de laatste decennia. Hoe kunnen wij ze terughalen?

standbeeld voor de Antwerpse dokwerkerTer gelegenheid van het driejarig bestaan van “WorkForAll” als socio-economische en onafhankelijke denktank, organiseerde WorkForAll een Debatavond op maandag 7 mei 2007 om 19.30 uur in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen te Antwerpen, Grote markt 40 met als titel: Eén miljoen jobs gingen verloren de laatste decennia. Hoe kunnen wij ze terughalen? In bijlage de presentaties. Pascal Paepen heeft dit debat en zijn ambitieuse doelstelling toegelicht in "Voor De Dag" van Radio 1.

Debattanten: Koen De Leus (auteur van 'Naar Grijsland: de uitvaart van onze welvaart'), Prof. Jef Vuchelen (VUB), Sonja Teughels (adjunct-directeur kenniscentrum VOKA), Johan Bortier, Directeur UNIZO-studiedienst, Eric Verhulst (Voorzitter WorkForAll). (biografiën onderaan). Moderator: Piet de Pauw (WorkForAll).

Alle goed nieuws shows ten spijt, in werkelijkheid leven 1.2 miljoen mensen van een RVA-uitkering. Telt men de bruggepensioneerden erbij dan is circa een vierde van de beroepsbevolking werkloos of inactief. In de jaren ’70 was dit amper 2 %. Maar daarna is het structureel scheef gelopen. In naam van de solidariteit en herverdeling hebben cliëntelisme en belangengroepen zich in de samenleving genesteld en via een zwellend overheidsapparaat hun macht met behulp van wettelijke middelen vast gelegd. Met een verstikkende wurggreep heeft dit apparaat onze welvaart ondermijnd en de hele samenleving is in drijfzand terecht gekomen. Nog nooit is de armoede zo groot geweest. Nog nooit is de samenleving zo dof geweest. Nog nooit is de stagnatie en zijn de statistische leugens zo groot geweest. Niet alleen de economie lijdt hieronder maar ook de democratie en de morele basis van onze westerse samenleving.<>

Eric Verhulst zal als voorzitter van WorkForAll uit de doeken doen dat het anders kan. In een Open Samenleving wordt de productieve arbeid niet belast aan tweemaal zijn marktwaarde, maar beloont men diegenen, die met hun arbeid de samenleving beter maken. In een open samenleving creëert men geen bureaucratische mastodonten, met ingewikkelde en niet efficiënte regelgevingen om de burgers te beknotten en als enig doel de macht van het apparaat te versterken. In een Open Samenleving kent men geen standen met gepriviliegeerde klassen die met wettelijke dwang in stand gehouden worden. In een Open samenleving voelt de burger zich veilig en thuis en wordt een vreemdeling als gast ontvangen maar erkent de vreemdeling ook dat hij zich als gast dient te gedragen. In een Open Samenleving is er vrijheid van gedachte en is er vrijheid van handelen in wederzijds respect. In een Open Samenleving erkent men dat de gezagdragers maar een tijdelijk mandaat hebben en weten de gezagsdragers dat ze de morele plicht hebben verantwoording af te leggen voor de gevolgen van hun daden en beslissingen. Die Open Samenleving kan niet gecreëerd worden met micro-maatregeltjes. Enkel doordenken tot op de kern kan een oplossing brengen. WorkForAll heeft hierover grondig nagedacht. De oplossingen hoeven niet utopisch te zijn en evenmin hoeven ze de waarachtige solidariteit te ondermijnen. Eenvoud maakt welvaart en welzijn. Eenvoud schept arbeid. Maar eenvoud vergt wel moed en doortastendheid.

Dit is meer dan een zuiver economisch thema. Het heeft alles te maken met democratie, waarachtige solidariteit, waarachtige vrijheid en een waarachtige morele basis. Het economische volgt hieruit als een logisch gevolg omdat we een samenleving van mensen zijn.

Concreet zulen we u aantonen met de cijfers dat de overheidssector met de helft kan worden ingekrompen, wellicht zelfs meer. Wij zullen u aantonen dat dit een arbeidsreserve van 1,5 miljoen mensen terug productief op de been kan brengen terwijl dit de ruimte schept voor meer welvaart maar ook voor meer welzijn, met minder stress voor diegene die werkt. Wij zullen u aantonen dat dit kan door elke vorm van inkomstenbelasting af te schaffen. Wij zullen u aantonen dat dit kan door overheidsdiensten te demopoliseren en op dezelfde wijze te organiseren als alle andere competitieve bedrijven. Wij zullen u aantonen dat dit kan zonder de echte solidariteit te ondermijnen. Integendeel, er zullen meer middelen ter beschikking komen om op een menselijke en solidaire wijze de echte zwakken in de samenleving te helpen en terug hoop te geven.

Natuurlijk, tussen doordenken tot op het bot en de realisatie in de praktijk kan nog een lange weg liggen. De hoge werkloosheid en de dalende welvaart en het tanende welzijn zijn gevolgen, geen oorzaken. Zij zijn het gevolg van wat de meeste burgers menen te mogen of moeten denken en er kunnen jaren over gaan om de gedachten terug vrij te maken en de morele basis te herstellen. Op een uur tijd kunnen wij dan ook niet alle aspecten belichten noch een antwoord geven op alle vragen. Maar wij durven te hopen dat wat wij u te vertellen hebben, de deur op een kier zal zetten.

Mogen wij ten stelligste rekenen op uw aanwezigheid. Tenslotte zijn wijzelf verantwoordelijk voor wat wij van de samenleving maken. In een democratie heeft men de leiders die men gekozen heeft. Zelfs deze evidentie is vandaag geen evidentie meer. De bal ligt nu in het kamp van de burger zelf (dat is u en ik) en niet meer in het kamp van de politici.

Biografiën debattanten:

Koen De Leus
Marktenspecialist online makelaar KBC Bolero.
Auteur 'Naar Grijsland: de uitvaart van onze welvaart' (genomineerd voor de ABN Amro boekenprijs van 2006)
Gewezen hoofdeconoom Uitgeversbedrijf Tijd.
Prof. Jef Vuchelen
Jef Vuchelen is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is macro-econoom met als specialisatie overheidsfinanciën. Hij was o.a. columnist bij De Morgen tussen 1999 en 2005 en heeft een tweewekelijks programma op Actua-tv sedert 2005.
Sonja Teughels, adviseur kenniscentrum VOKA
Johan Bortier, Directeur UNIZO-studiedienst.
Eric Verhulst, Voorzitter WorkForAll
Opgeleid als een polytechnisch ingenieur electronica richtte hij Eonic Systems op in 1989 met een focus op Real-Time Operating Systems voor parallele digitale signaaalverwerking. Eonic Systems groeide uit tot een succesvol bedrijf met werldwijde vestigingen tot de technologie in 2001 overgenomen werd door Wind River Systems. Mede-oprichter DSP Valley. Sindsdien heeft hij een eigen onderzoeks georiënteerd bedrijf opgericht met een focus op systeem engineering en het onwerp van bedrijfskritische software met behulp van formele technieken (www.openLicenseSociety.org). Een eerste resultaat hiervan is het network-centric OpenComRTOS. De methodologie wordt verder toegepast in de Embedded Software Groep van Melexis. Oprichter van WorkForAll, een onafhankelijke socio-economische denktank. Auteur van tientallen artikels zowel in het technologische als economische domein.
Weerklank in de media:
Gazet van Antwerpen:
Denktank 'WorkForAll' promoot vlaktaks én basisuitkering

1.000.000 jobs extra in vijf jaar is perfect mogelijk


Verhulst, een Leuvense software- ingenieur die een drietal bedrijven runt, onderhoudt hartelijke contacten met Vivant-voorzitter Roland Duchatelet. En zijn talrijke postings op internetfora laten er weinig twijfel over bestaan dat hij ook de Lijst Dedecker een warm hart toedraagt. Toch beschouwt hij zichzelf als politiek neutraal. "Ik weet dat men ons soms in een bepaalde ideologische hoek wil stoppen. Maar wij denken uitsluitend resultaatgericht." 'Wij', dat zijn een zestal studenten en economisten, die sinds begin 2004 de socio-economische denktank WorkForAll vormen. Vijf procent economische groei is haalbaar, beweert WorkForAll. Hoe? Dat leest u hiernaast.

Het recept

1. Invoering van vlaktaks

De sleutel die toegang geeft tot de grot van Ali Baba: één enkele belastingvoet die geldt voor alle inkomens. Het systeem wordt sinds een tiental jaar toegepast in de Baltische staten en een aantal voormalige Oostbloklanden. Verhulst: "In ons voorstel betaalt iedereen 25 procent belasting boven op een belastingvrije schijf van 6.000 euro, zonder fiscale aftrekposten. Dat is een eerlijk en transparant systeem dat de laagste inkomens ontziet. Bovendien is het administratief eenvoudig en motiveert het mensen om meer te werken." Economen van de KU Leuven berekenden twee jaar geleden dat de invoering van een vlaktaks de Belgische staat jaarlijks 12,7 miljard euro aan inkomsten zou kosten. Bovendien zou een uniforme belastingvoet de sociale ongelijkheid versterken. Eric Verhulst: "Net het omgekeerde is waar. Nu zijn het de hoogste inkomens die het meest belastingen omzeilen. Terwijl mensen die weinig verdienen niets kunnen aftrekken."

2. Afslanken van overheidsapparaat

De helft van de actieve bevolking werkt op een of andere manier in overheidsverband. Dat is minstens 15 procent te veel, volgens Verhulst. "Een bedrijf dat voor de helft uit management bestaat gaat failliet. Dat is voor een land net hetzelfde. De overheid moet zich beperken tot essentiële taken. Zelfs het leger en de politie besteden sommige opdrachten al uit aan privébeveiligingsfirma's. Zoiets moet ook in de administratie mogelijk zijn." En wat dan met het nieuwe leger werkloze ambtenaren? "Die zullen geleidelijk opgeslorpt worden door de groeiende private sector. Zo'n sanering moet natuurlijk stapsgewijs gebeuren."

3. Uitkering van 600 euro

Ons socialezekerheidsstelsel is een kluwen van wetten en regels dat volop aanleiding geeft tot misbruiken, stelt WorkForAll. "Wij pleiten voor éénzelfde sociaal statuut voor alle loontrekkenden en een afgeslankte sociale zekerheid, die voor iedereen gelijk is. De bestaande RVA-uitkeringen worden afgeschaft. In ons voorstel krijgt iedereen die niet werkt 600 euro per maand. Wie daar geen gebruik van maakt kan dat bedrag opsparen als een soort pensioen. Het staat iedereen vrij om daarnaast een bijkomende pensioenverzekering aan te gaan."

4. Invoeren verbruiksbelasting

Het afschaffen van alle belasting op arbeid en kapitaal is de ultieme betrachting van WorkForAll. "De enige eerlijke belasting is een verbruiksbelasting", legt Verhulst uit. "En dan hebben we het niet over een verhoogd btw-tarief op consumptiegoederen zoals auto's of kleren, maar over een belasting op energie en grondstoffen." Slecht nieuws dus voor de Belgische chemie en de auto-assemblage? "Neen, de andere fiscale maatregelen compenseren die inspanning ruimschoots."

© 2007 De Vlijt NV. Publicatie: Gazet van Antwerpen / KempenMechelenMetropool NoordMetropool ZuidWaasland
Publicatiedatum: 9 mei 2007. Auteur: PL.
Voor De dag, Pascal Paepe op radio 1: mp3-bestand
Post publicatie correctie: de potentiële welvaartverleis tengevolge van de inefficiëntie van de overheid bedraagt 72 miljard en geen 78 miljard. Daardoor is het totale welvaartspotentieem 128 miljard i.p.v. 132 miljard. De cijfers werden aangepast in de presentaties.
BijlageGrootte
WorkForAll 7 mei 2007 short.pdf341.2 KB
Visie Jef Vuchelen VUB.pdf17.78 KB
Visie Johan Bortier UNIZO.pdf42.88 KB
Visie Koen De Leus KBC Bolero.pdf306.95 KB
Visie Sonja Teugels VOKA.pdf417.75 KB
Vrije Tribune DSS 16April1984.pdf102.24 KB
WorkForAll 7 mei 2007 long.pdf362.86 KB
ECB 2003 Public sector efficiency An international comparison.pdf401.61 KB

minimaal IQ vereist en te testen bij elke politieker

- 50 % van ons inkomen wordt beheerd door daartoe onbekwamen, ongeschoolden zonder responsibilisering of verantwoordelijkheid ten persoonlijken titel voor hun desastreus management van onze belastingen en bijdragen.

- de 50 plus generatie, 1/3 van de bevolking en eigenaars van 80 % van onze toegevoegde waarde creerende berdrijven hebben geen enkele medezeggingsschap in de politiek (ministers en parlement) noch enige spreekbuis in TV, Radio , Pers enz
DUS LAAT ONS EEN PARTIJ OPZETTEN VOOR "Senioren mede Aan de Macht". Dat zou nogal een beter initiatief zijn dan oneliner uit Oostende.

minimaal IQ vereist en te testen bij elke politieker

Blijkbaar is de inzender van dit stukje ook niet zo bijzonder geschoold, want dit kleine stukje (dom)proza staat vol taalfouten.

Ik lees dat u de

Ik lees dat u de inkomstenbelasting wilt afschaffen en de overheidsdiensten privatiseren. Ik heb het gevoel dat de discussie hiervoor weer een paar jaar wordt teruggeschroeft. Er bestaat nog altijd zoiets als openbare diensten en inkomenssolidariteit. Er is nood aan belastingen. Het argument dat degene die werkt beloont moet worden is een vereenvoudiging van de realiteit waarbij geen rekening gehouden wordt met de kansarmoedeproblematiek en ongelijke kansen op een goed betaalde baan. Een andere optie is het verschuiven van de belastingsdruk naar BTW. Dit is volgens een aantal mathematische studies misschien wenselijk doch niet onmiddelijk realiseerbaar. Uiteraard is dit in het verleden reeds overwogen. Gelieve het warm water niet opnieuw uit te vinden. Het interessantste van uw stelling vind ik de bewering dat de overheid met de helft ingekrompen kan worden. Het resulataat op korte termijn zijn dan een hele hoop werklozen. Bent u dan ook de voorstander van een goed aansluitend werkloosheidssysteem en een vermindering van het aantal werkuren per werknemer per week? Veel succes met jullie lezing

Een kwart van de actieve bevolking is nu werkloos

Een kwart van de actieve bevolking is nu werkloos en dat is het gevolg (geen oorzaak) van een opgezwollen overheidsapparaat en daarom zijn de belastingen hoog. Dit leidt op zijn beurt tot een versterking van de neagtive spiraal. Echt sociaal kan en dus het huidig systeem niet noemen. Integendeel het is infeite een gigantisce mislukking gebaseerd op krediet die door de volgende generaties zal betaald worden. De Sociale Zekerheid is misgroeid tot een zoethouderssysteem waarbij men vooral zijn geweten sust maar niets aan de oorzaken doet. Het is zoals bij ontwikkelingshulp: je kan beter een arme leren vissen dan hem de vissen gratis te geven. De beste ontwikkelingshulp is dan ook zorgen voor handel met de ontwikkelingslanden. Laat de armere werken, wat inhoudt dat werken loont en hij zal zelf zijn armoede probleem oplossen. En wat uw vrees over de werkloze ambtenaren betreft, wees gerust. Als de economie terug gezond wordt, dan zullen deze spontaan terug gaan werken in de private sector vooral als hun bevoorrecht en discriminerend statuut opgeheven wordt. Ik nodig u uit op de lezing want het ganse verhaal is uiteraard wat uitgebreider. De oplossingen liggen niet in de misgroeide systemen van vandaag.

als ze nu eens beginnen met dingen SIMPEL te doen !

als allochtoon in BE (oh nee dat heet tegenwoordig nieuwe vlaming), cq als nederlander in het belgische kan ik soms alleen maar meewarig het hoofd schudde. De uittocht van de net iets meer verdienende is in NL al lang begonnen (wordt alleen door de politiek stil gezwegen), en in BE zal het niet beter zijn.
Maar als ze nu eens beginnen fraudemogelijkheid uit regels te strepen. bv kinderbijslag, maak het een recht voor iedereen en betaal het uit nav ingezetenen. Nu is er verschil tussen een arbeider en een zelfstandige en een ocmw'er krijgt nix ? neehe die krijgt een vervangende uitkering en als klap op de vuurpijl een gezinstoeslag.... dus het meest van allemaal. dan denk ik , ze zijn hier hardstikke GEK !
En wie gaat het strax allemaal betalen ?? de meerverdienende echt niet! die zal "voting with his feet", en net als water naar het "laagste" punt migreren. Die mensen gaan echt niet met 25% of meer van de bevolking op hun nek met pensioen. Dus zal er echt wat moeten gebeuren, of een of meer van de europese landen zal 'collapsen'

Over de vlaktaks

De effecten van een lagere inkomstenbelasting op de toename van het arbeidsaanbod zijn alleen positief bij het armere deel van de bevolking.

Dit is zeer logisch. Neem nu bijvoorbeeld iemand die door te werken 5000 euro kan verdienen. Of hij hier nu 3100 euro of 3500 euro netto van over houdt, die man zal gaan werken. Anders ligt het bij mensen die slechts 1500 bruto verdienen. Die houden netto niet veel meer over dan een werkloosheidsuitkering. Hier kunnen lagere belastingen wel stimuleren om aan het werk te gaan.

Tot zover het arbeidsaanbod, nu de arbeidsvraag. Vooral laaggeschoolden zijn werkloos, daarom moet de vraag naar laaggeschoolden toe nemen. En hoe doen we dit? Inderdaad, door de belastingsvermindering vooral te richten naar de lage lonen (wiens jobs ook het meest bedreigd zijn door de globalisering).

Wanneer men de werkloosheid wil oplossen, is het dus zowel langs vraag- als aanbod-zijde efficiënter om vooral de mensen met een laag inkomen minder te belasten, terwijl de vlaktaks vooral in het voordeel van mensen met een hoog inkomen speelt (zelfs indien gebruik wordt gemaakt van een belastingvrij minimuminkomen).

Klopt niet volledig.

Een vlaktaks zal zowel de lage inkomens ald de hoge inkomens ten goede komen. Lage inkomens gaan niet meer geconfronteerd zijn met de kleefmat van de RVA-uitkering, terwijl ze nu in hun (netto) inkompen een fikse sprong moeten maken opdat werken Ûberhaupt zou lonend worden. Bij de hogere inkomens wordt een exytra inspanning terug lonend. Vergeet niet dat jobcreatie en investering vooral gebeurt door emensen met een hoger inkomen. Nu worden die ook ontmoedigd. Ze hebben wel een inkomen, maar doen geen of minder extar inspanningen (asl ze al niet vretrokken zijn naar betere oorden). Het probleem van de huidige inkomsten belasting is enerzijds dat de complexiteit de zaak scheef trekt, anderzijds dat de marginale belastinsgvoeten te hoog zijn en voor iedereen ontmoedigend werken.

Het hoofd koel houden

'Nog nooit is de armoede zo groot geweest.'

Bedoelt ge dat de laatste drie maanden de armoede nog nooit zo groot is geweest? Dat is best mogelijk. Maar in een breder historisch perspectief lijkt me dat een groteske uitspraak. Op die manier ondermijnt ge de geloofwaardigheid van uw overigens leesbare teksten. Ik begrijp dat de frustratie diep zit. Reden te meer om het hoofd koel te houden.

Nieuwe subklasse

Het aantal RVA-ers blijft stijgen met de dag en meer en meer mensen worden door de overheid (lees: de andere belastingsbetalers) betaald om een nepjob aan te nemen (bv. dienstencheques). Pensioenen horen tot de laagste van Europa en het nettoloon is voor velen maar net genoeg om te overleven. Men is inderdaad bezig van een nieuwe subklasse te creëren, het adagio volgende dat wie arm is, arm moet blijven. Het gaat hier wel over miljoenen mensen.

Hoe kunnen wij ze terughalen:

Automatisering is de financier van de globalisering.

Door automatisering in zijn huidige vorm verdringt men de gedachte dat de opbrengst hiervan moet dienen om zichzelf en anderen beter te maken en deze automatisering om te zetten naar meer vrije tijd en een beter leven voor iedereen, economie is een middel en mag geen doel op zich zijn.
De afbouw van de arbeidsintensieve industrie is te vergelijken met de afbouw van de landbouw en de koolmijnen.
We moeten ons geen illusies maken, het arbeidsintensieve industriële tijdperk is voorgoed voorbij, het tijdperk van de arbeidsarme geautomatiseerde industrie is aangebroken, intensieve arbeid kan voorlopig enkel nog in de dienstensector.
Sinds de opmars van de automatisering heeft men niet anders gedaan dan:
De opbrengsten hieruit voor zichzelf gehouden.
De consumenten en de rechtstreeks productieve met kruimels zoet gehouden.
Het nadeel van deze vorm van automatisering is grotendeels te danken aan de politiek:
De politiekers konden het samenspel van investeerders en samenleving controleren, maar lieten het na.
De politiek heeft zichzelf daarbij bezeerd; zij zijn vergeten hier hun conclusies uit te trekken, de nodige wetgeving hiervoor te maken en toe te passen.
Waarom mogen machines 24 uur per dag draaien zonder enige inbreng op de sociale arbeidsmarkt.
Hier loopt de inbreng van sociale zekerheidsgelden voor arbeidsduurvermindering, pensioenen en werkloosheid mis.
Die acht uren die werknemers voordien werkte, werd nadien geautomatiseerd en omgezet naar vierentwintig uur machinerie; zonder ook maar één deel voor sociale lasten en arbeidsduurvermindering te reserveren.
Dit om een deel op te sparen, om zo de latere zorg te kunnen verstrekken en om meer vrije tijd te kunnen bewerkstelligen.
In die beginperiode zou de consument het weinige dat toen de meerkost zou hebben bepaald amper gemerkt hebben; het zou daaropvolgend een routine geworden zijn, maar niets van dit alles.
Automatisering heeft daartoe geleid dat hij die erin investeerde en er winsten uit trok, slechts een kleine derving op die winst heeft moeten ondergaan.
Met de overschot heeft de totale vrije markt zijn drang naar automatisering “mondiaal” kunnen uitbouwen, zonder te letten op de gevolgen.
M.a.w: automatisering is de financier van globalisering, deze gelden zijn verkregen door de totale westerse gemeenschap te onttrekken van sociale lasten en arbeidsduurvermindering en de gevolgen daarvan die we nu kennen.
Het tijdperk van globalisering doet bevolkingen verarmen, dit door de gelden die vrijkomen door automatisering foutief te gebruiken.
Gevolgen:
Vele bedrijven zijn verhuisd naar lage loonlanden en hebben een sociaal kerkhof achtergelaten. (het delokaliseren van bedrijven)
De markt is er ook grotendeels aan ten onder gegaan, laten we de huidige economie teloor gaan?
Momenteel in de laagconjunctuur draaien de machines geen vierentwintig uur meer wegens het koopkrachtverlies van de consument en de daaraan verminderde welstand, dit door loonverlies en daardoor een vermindering van het consumptiegedrag en daardoor werkloosheid.
De tendens herhaalt zich nu in de lage loonlanden; eerst de arbeid dol laten draaien, dan automatiseren en ook hierop niet besparen om de sociale welstand van de consument te verbeteren en daardoor ook hun koopkracht te verminderen met als gevolg economische recessie.
In deze vorm is een samenleving die steeds meer geautomatiseerd geraakt als een machine die steeds meer werklozen en armoede produceert.
Gevolg: het economische Europa tot aan de Oeral vergroten of vertrekken naar Mars, want op aarde vinden we geen gekken meer die uit te melken zijn...
Alle automatisering, machines, technologieën en robots die er de laatste 50 jaar gekomen zijn hebben als doel: de mens langer te laten werken???
Deze grote leugen is te vergelijken met de leugen die op de poort van de nazie concentratiekampen stond:
“arbeid maakt vrij” dit om de joden te intimideren, dit is de slechtste vorm van rechtsextremisme, neoliberalisme, libertarisme en marktfundamentalisme, hoe kan men een samenleving zo bedriegen!
De extreme rijke op onze planeet die voortkomen uit de excessen van de totale vrije markt economie worden een gevaar voor de totale mensheid, zij veroorzaken oorlogen, armoede, racisme, genocide en vele andere vormen van onrecht.
Om te voorkomen dat in de nabije toekomst (vermoedelijk het jaar 2025) minder dan 2% van onze samenleving beschikt over 95% van onze volledig geautomatiseerde economie, rijkdom, wetenschap en grondstoffen en daardoor beschikt over een enorme rijkdom die enkel voor privaat doeleinden wordt gebruikt, daarvoor moeten we onze huidige wetgeving aanpassen.
De eigenaars van onze totale vrije markt economie moeten leren flexibel zijn, zoals iedereen, herverdeling van rijkdom en kapitaal leren aanvaarden in onze moderne samenleving, alle systemen waarbij privilegies en voorrechten erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch.
Het maken van misbruik van onze democratische open samenleving kan niet, elke samenleving op onze planeet heeft spelregels, om een open samenleving te garanderen moet men het brengen van democratie in de private verdiensten respecteren.
De inzet van vele eigenaars van onze totale vrije markt economie is extreem klein en de beloning daarvoor is al verschillende generaties te extreem groot.
In onze moderne tijden is extreme privaat rijkdom en armoede taboe, dit extremisme moet vermeden worden, het remt elke vorm van beschavingsgroei af en heeft enkel eigenbelang tot doel.
De brainwash om de rijke als superieur te beschouwen, de persoonsverheerlijking van koningen, prinsen, popsterren, industriëlen, aandeelhouders en alles wat rijk en bekend is, dit is een gif voor onze moraal, deze schone schijn ideologie wordt nu terug gepromoot, onderwezen en op een zeer subtiele manier de mens ingelepeld, goede tijden voor de rijke en slechte tijden voor de arme.
De gevolgen van brainwash kunnen veel vernietigender en effectiever zijn dan de gevolgen van fysiek geweld.
Er worden vele en ook intensieve pogingen gedaan om het zelfvertrouwen en perceptievermogen van de samenleving te ondermijnen, zodat je een gevoel van machteloosheid over je krijgt.
Als je permanent ondergedompeld wordt in onzin, grenzende aan waanzin, vervagen de normen en kan men hoe langer hoe minder zinvol denken.
De duale samenleving van rijk en arm wordt nu terug gepromoot.
Kan een economische wereldrechtbank of onze mensenrechten organisaties deze inbreuk op de menselijkheid dringend veroordelen.
Indien we, de geautomatiseerde industrie en de staat kunnen veroordelen zoals de tabaksindustrie, dan kan de samenleving schade eisen voor wanbeleid inzake de voorzorg van de sociale arbeidsmarkt en arbeidsduurvermindering, dit betreffende de totale gemeenschap.
We kunnen de ware duivels van onze planeet beschuldigen van hoogverraad op de menselijke waardigheid, deze vorm van terreur moet bestraft worden en zo zijn alle mensen op onze planeet een stuk dichter bij een degelijke wereldbeschaving die zijn naam waardig is, dit is het ware en pure globalisme.
De gulden middenweg:
Een efficiënte staat, doelgericht en ten gunste van de totale samenleving.
Een efficiënte privaat economie, doelgericht en ten gunste van de totale samenleving.

Is rijkdom wel slim?

Rijkdom heeft de neiging zich te concentreren. Steeds minder mensen beschikken over een steeds groter wordend deel van de financiele middelen.

Mensen zoals Bill Gates hebben een groot vermogen opgebouwd en wat is het resultaat? Anti-competitief gedrag om het vermogen te beschermen. Dit heeft zich geuit in de browser wars van de laatste jaren, het gebrek aan innovatie door Microsoft, enz. Inonvatie wordt opgekocht en weggestopt als het bedreigend is voor het bedrijf.

De mensheid moet terug naar menselijke dimensies. Onderzoek heeft aangetoond dat het ideale bedrijf qua grootte uit ongeveer 30 mensen bestaat.

Waarom beslissen wij niet dat zodra een bedrijf meer dan 40 man in dienst heeft er een gedeelte van het bedrijf verzelfstandigd moet worden?