belastingen

De vreemde “fraudelogica” van John Crombez

| | |
Volgens de Schotse filosoof David Hume (1711-1776) kunnen wij, bij het waarnemen van gebeurtenissen, het verband tussen oorzaak en gevolg onmogelijk kennen. Ondertussen weten we wel beter en kan een dergelijk verband in de meeste gevallen wel degelijk achterhaald worden. Maar niet iedereen lijkt hiertoe in staat. Zo beweren heel wat politici (en  journalisten) al jaren, dat fiscale fraude de oorzaak is van onze hoge belastingdruk.  Een efficiënte fraudebestrijding zou  moeten leiden tot hogere overheidsinkomsten, om zo de onhoudbaar hoge belasting op arbeid te verminderen. “Als iedereen betaalt wat rechtvaardig is,…….. dan kunnen we allemaal wat minder betalen” zo schreef DE STANDAARD onlangs (9/03). Deze “fraudelogica” ( het paradepaardje van staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez) lijkt op eerste zicht zeer aannemelijk. Maar….. klopt zij wel? Is die redenering niet fout?

“Fiscale harmonisering” is het verkeerde antwoord

| |

De OESO vergist zich : “Fiscale harmonisering” is het verkeerde antwoord op een verkeerd gesteld probleem.

De media hebben het de voorbije dagen uitgeschreeuwd : we staan voor een belangrijk etisch en economisch probleem. Grote multinationals betalen weinig of geen belasting, terwijl onze KMO’s niet kunnen ontsnappen aan ons verschroeiend (en wij moeten het durven toegeven) welvaartsvernietigend belastingregime. Die ongelijkheid is ethisch onverantwoord en moet een oplossing vinden, daar is iedereen het over eens. Een moeilijke keuze dringt zich op, althans moeilijk op het eerste gezicht : kiezen we voor meer ethiek via fiscale harmonisering of zijn wij (terecht) bevreesd, dat heel wat internationale bedrijven dan de biezen zullen nemen, naar fiscaal vriendelijkere oordelen, ons achterlatend met meer werkloosheid en minder welvaart? De OESO heeft al laten weten, dat zij uitdrukkelijk kiest voor harmonisering op EU-niveau. Dit is ook het standpunt van onze staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez.
Of is er een derde weg, waarbij het ethische en het economische kan verzoend worden? Indien ja, dan is harmonisering het verkeerde antwoord op een verkeerd gesteld probleem

Moeten er nog belastingen zijn?

| | | |

Het heeft lang (veel te lang) geduurd, maar eindelijk is de ondernemerswereld aan het wakker worden. Waarom men zo lang gewacht heeft is een goede vraag. Wellicht omdat de meeste ondernemers er geen tijd voor hebben of grote bedrijven en hun vak organisaties al te lang zweren bij het afkopen van de sociale vrede, of erger omdat ondernemers vrezen dat hun kritiek gevolgen zal hebben voor hun bedrijf en zijn werknemers. De scheiding der machten is nu eenmaal een doorzichtige muur in dit land.

Ondernemers hanteren hierbij cijfers. Zie de rapporten in bijlage of op de websites.

http://www.voka.be/nieuws/2012/10/77,2-toegevoegde-waarde-ondernemingen-naar-overheid-en-werknemers/

http://vbo-feb.be/media/uploads/public/_custom/press/17_10_zakboekje.pdf

En wie de welvaartcreatie wil helpen in stand te houden, kan dit hier: http://www.ikkomopstraat.be/

Een meerwaardebelasting op aandelen. Dialectische sex voor marxistische ideologen.

| | |
In plaats van het risicokapitaal aan te moedigen, blijft men in België zweren bij een nefaste en inefficiënte meerwaardebelasting op aandelen. Gemotiveerd door een ideologie uit een ander tijdperk, die elke vorm van kapitaal vies vindt.  (Paul Huybrechts en Romain Blockx in DE TIJD op 18.11.2011)

Mannen denken aan niets anders dan aan seks, zo leest men dikwijls. Bij de PS is dit blijkbaar anders, die denken duidelijk aan niets anders dan aan de burgers bijkomende belastingen opleggen.

Tax them till death follows!

| | | |
De regering klaagt steen en been, dat er toch zo weinig geïnvesteerd wordt en dat de banken onvoldoende kredieten zouden verstrekken. Vicepremier Laurette Onkelinx (PS) denkt dat zij het licht heeft gezien, en wil –om hieraan te verhelpen - nu zelf als overheid bankiertje spelen, of tenminste toch spaarkasbankier. Neen, het is geen misplaatste mop, zij vindt dat die vermaledijde banken hun best niet doen en mede de oorzaak zijn van de malaise. Zij moet dat beter kunnen. Als eerste idee wil zij een spaarboekje lanceren met een hogere rente dan de marktrente. En zij maakt zich sterk, dat de gespaarde bedragen zullen terugvloeien naar de economie. Zo eenvoudig is dat: probleem opgelost.

Barack Obama moet belastingen verlagen, niet verhogen

| | |

Na de ondertekening van de verhoging van het schuldenplafond heeft president Obama nog eens verklaard, dat hij hardnekkig zal blijven ijveren om de belastingtarieven te verhogen, in elk geval voor de hogere inkomensklasse. Met zulke maatregel wil hij proberen het begrotingstekort in te perken. Het is duidelijk dat dit niet zal lukken. Belastingverhogingen vernietigen economische activiteit en verkleinen aldus de belastbare basis. Heel wat ervaringen hebben uitgewezen, dat integendeel belastingverlagingen de economie doen opleven en zorgen voor een verbreding van de belastbare basis. Een lager tarief op een bredere belastingbasis kan méér opbrengen, dan een hoog tarief op een smallere belastingbasis. Maar de voordelen van een belastingverlaging situeren zich vooral op het gebied van de creatie van meer werkgelegenheid en meer welvaart, terwijl belastingverhogingen de economie doodknijpen.

Politieke etiketten : what’s in a name?

| | |
Een groot voordeel van eens in het buitenland te vertoeven is dat men minder last krijgt van het "onder de kerktoren" syndroom. Deze parel van een ex-pat aangebracht in De Tijd willen we u niet onthouden. Lees verder: 

Op 28 november gaan de Zwitsers stemmen over een initiatief van de Parti Socialiste om een minimaal tarief aan inkomensbelasting op te leggen aan de kantons in hun fiscale concurrentie. Concreet wordt gevraagd dat er voor belastbare inkomens boven de 250.000 Zwitserse frank (185.000 euro) een minimaal belastingtarief van 22% zou moeten gelden.

Fiscale Fraude is niet wat het lijkt

| | |

Andere Aanpak is noodzakelijk

Het KB-Lux arrest van 8.12.09 heeft een storm van reacties teweeggebracht, niet alleen over de juridische aspecten, maar evenzeer over het in vraag stellen van het rechtvaardigheidsbeginsel. Kamerlid voor Groen Stefaan Van Hecke verwoordde dit laatste als volgt in een opiniebijdrage "Zwitserland aan de Noordzee" (DS 9.12.09) : "Het geld dat door de overheid op deze manier misloopt, wordt intussen wel opgehoest door de gewone werkmens...". De meeste media leken het erover eens : de eerlijke burgers moeten méér betalen, naarmate er meer gefraudeerd wordt.

Belgische staat zet nieuwe aanval op de belastingbetaler in

| | |

 In het heetst van de strijd om het land een regering te schenken werd enkele weken terug een maatregel goedgekeurd die een kritische belastingsverhoging betekent voor de middenklasse: voortaan is bij nieuwbouw ook op de grond en niet enkel op de woning BTW verschuldigd.


Een nieuwe economische wet, enkel geldig voor België

| | | | |

Hoe hoger de belastingsontvangsten, hoe hoger het begrotingstekort.
Het is u wellicht ontgaan, maar dit land heeft voor een nieuwe empirische economische wet gezorgd. De belastingsopbrengsten stijgen spectaculair, maar toch is het begrotingstekort toegenomen. De cijfers van deze correlatie, onlangs nog in de kranten voor iedereen te lezen en te analyseren, spreken voor zichzelf. Maar hoe verklaart men dit paradoxale fenomeen? (gepubliceerd in De Tijd op 08 Feb 2008).

Syndicate content